Disclaimer

DISCLAIMER

Algemeen
Deze Disclaimer gaat uit van:

Sarah Embrechts - &Stories by Sarah
Clementinastraat 60, 2018 Antwerpen
België
Ondernemingsnummer 0771.568.583
BTW-nummer BE0771.568.583
met website www.andstories.be
e-mailadres info@andstories.be

(verder genaamd ‘&Stories’)

&Stories behoudt zich het recht voor onderhavige Disclaimer van tijd tot tijd te wijzigen.
&Stories raadt u aldus aan dit document periodiek te bekijken. Indien u niet akkoord kan gaan met onderstaande bepalingen vraagt &Stories u deze website te verlaten.

Deze Disclaimer werd voor het laatst geüpdatet op 30 juli 2023.

Inhoud van de website
&Stories streeft ernaar de inhoud en informatie van deze website up to date en correct weer te geven. Echter, de inhoud en informatie op deze website (teksten, afbeeldingen, video’s etc.) is uitsluitend bedoeld ter algemene informatie. Zo garandeert &Stories bijvoorbeeld geenszins de geschiktheid van de informatie in een specifiek geval, noch de redelijkheid ervan. Het is mogelijk dat er alsnog fouten of onvolledigheden in de aangeleverde inhoud en
informatie zitten. Heeft u zelf verkeerde informatie gezien? Contacteer ons dan via info@andstories.be.

&Stories behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor wijzigingen aan te brengen, dan wel informatie te verwijderen. Wanneer de website verwijst naar andere websites of specifieke hyperlinks bevat, betekent dit niet dat &Stories alle inhoud van deze websites goedkeurt en in geen geval kan zij dus verantwoordelijk gesteld worden voor het deugdelijk functioneren van of de inhoud van deze andere websites.

Werking van de website
Daarenboven streeft &Stories naar een perfecte werking van alle functionaliteiten van deze website. &Stories kan evenwel niet garanderen dat de website geen virussen of andere (technische) tekortkomingen bevat. &Stories kan niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade veroorzaakt door de toegang tot of het gebruik van de website.
&Stories kan te allen tijde de toegang tot (delen van) de website afsluiten, zij het voor onderhoud of enige andere reden.

Intellectuele eigendom
&Stories behoudt zich uitdrukkelijk alle intellectuele eigendomsrechten, o.a. auteursrechten, merkrechten, voor op alle inhoud (tekst, afbeeldingen, video’s etc.) van deze website. Bepaalde afbeeldingen kunnen in eigendom van derde partijen zijn. Niets mag gekopieerd of anderszins gereproduceerd of gebruikt worden zonder de uitdrukkelijke toelating van &Stories (behoudens wettelijke uitzonderingen).

Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van &Stories is in ieder geval beperkt tot tienduizend euro (€10.000,00). &Stories beperkt haar aansprakelijkheid niet of sluit haar aansprakelijkheid niet uit voor haar bedrieglijk opzet, fraude of wanneer de uitsluiting of beperking niet zou toegestaan zijn overeenkomstig de toepasselijke wetgeving of rechtspraak.

Toepasselijk recht en jurisdictie
Het Belgisch recht is van toepassing op deze Disclaimer. Geschillen zullen behandeld worden voor de rechtbanken en hoven van het arrondissement waar &Stories haar vestiging heeft.

Contact
Heeft u vragen, opmerkingen of bezorgdheden omtrent deze Disclaimer of de website in het algemeen? U kan steeds contact opnemen met &Stories via info@andstories.be.

ALGEMENE VOORWAARDEN


Offertes
Alle aanbiedingen en offertes van &Stories by Sarah zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. Offertes blijven geldig tot 15 kalenderdagen na offertedatum tenzij anders vermeld. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten.

Prijzen
&Stories by Sarah kan op elk moment haar prijzen aanpassen. Een afgesproken prijs op het moment van de boeking blijft gelden. Bij het herhaaldelijk verplaatsen van de shoot kunnen hiervoor extra kosten in rekening worden gebracht.
De prijzen zijn die die uitdrukkelijk vermeld zijn op de factuur. In geval van tegenstrijdigheid van inhoud op de offerte, levering en factuur gaat het bedrag op de factuur voor.

Kleur
&Stories by Sarah levert enkel door haar bewerkte beelden af in een typische stijl die je kent van eerder werk van de fotograaf. Eigen of verdere bewerkingen (met bv. een Instagram filter) is niet toegestaan. Daarnaast is &Stories niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of prints die niet door de fotograaf geleverd zijn. 

Publicatie
Foto's en video's gemaakt door &Stories by Sarah kunnen verschijnen op haar social media en website.

Cadeaubonnen
&Stories is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van cadeaubonnen. Cadeaubonnen zijn voorzien van een bedrag en staan niet gelijk aan een volwaardige fotosessie inclusief alle foto's. Een cadeaubon is niet inwisselbaar voor contanten, kan niet worden geretourneerd en is geldig tot 2 jaar na uitgiftedatum.

Voorschot
Een boeking is definitief. Een voorschot van 200 euro voor een lifestyle shoot en 25% van het totaalbedrag voor een huwelijk zal worden gevraagd voor het vrijhouden van de geboekte dag. Het overige bedrag wordt gefactureerd na de fotoselectie bij een fotosessie en ± 3 weken voor het huwelijk.
Het voorschot dient voldaan te worden binnen de 14 dagen na de schriftelijke aanvaarding van de opdracht en/of bestelling. Indien het voorschot niet tijdig wordt voldaan, heeft &Stories by Sarah het recht om de overeenkomst eenzijdig te beëindigen, zonder voorafgaande ingebrekestelling, zonder dat voorafgaande toestemming moet worden gevraagd aan de rechtbank en zonder dat de fotograaf schadevergoeding verschuldigd is van welke aard ook.

Facturatie en betalingen
Facturen moeten worden betaald binnen de 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Foto's of artikelen worden niet geleverd voor deze betaling. Bij laattijdige betaling van een factuur verliest de opdrachtgever het voordeel van de betalingstermijn met betrekking tot alle openstaande facturen, die ook onmiddellijk opeisbaar worden evenals de daarop betrekking hebbende factuurinteresten en het schadebeding. Bij niet of laattijdige betaling houdt &Stories zich het recht voor om alle verdere prestatie op te schorten tot volledige betaling van het nog openstaande factuurbedrag bekomen is. Van rechtswege, en zonder enige aanmaning, zijn verwijlintresten van 12 % per jaar verschuldigd op het saldo van de factuur vanaf de vervaldag tot datum van de volledige betaling.
Bij toepassing van art. 1139, 1147 en 1152 van het Burgerlijk Wetboek zal na het verlopen van de betalingstermijn het onbetaalde bedrag van de factuur van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is, vermeerderd worden met 10%, met een minimum van 50 euro ten titel van contractuele forfaitaire schadevergoeding. Alle betwistingen en geschillen inzake de onderhavige factuur behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de hoven en rechtbanken te Antwerpen.

Annulatie
Indien de klant de boeking annuleert kan het voorschotbedrag niet worden gerecupereerd.
Indien de klant een huwelijksreportage annuleert binnen de 30 dagen of een lifestyle shoot annuleert binnen de 7 dagen voor de geboekte datum zal 50% van de pakketprijs worden gefactureerd.
Wanneer de klant niet komt opdagen op de fotosessie zal het volledige bedrag in rekening worden gebracht.

Auteursrechten
Het fotografisch werk van &Stories is onderhevig aan auteursrechten: de beelden blijven eigendom van de fotograaf. Bij aanschaf van de bestanden heeft de klant het recht tot reproductie voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media. Het is niet toegestaan dat de klant digitale bestanden opstuurt naar fotowedstrijden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de fotograaf en/of een vergoeding aan de fotograaf.

Bij publicatie
Bij publicatie van beelden van &Stories by Sarah in welk medium dan ook of op welke wijze dan ook, is bronsvermelding verplicht. Tenzij hier de rechten voor zijn afgekocht. Deze dient te zijn: Fotografie of Foto: &Stories by Sarah - www.andstories.be (voor website incl. hyperlink), en op sociale media de fotograaf (@andstories_bysarah) taggen.

Overmacht
Bij regen kan de fotosessie in samenspraak met de fotograaf worden verplaatst. Voor huwelijken is dit enkel van toepassing op de pre- of post-wedding shoot.
Bij ziekte of overmacht van de fotograaf op de afgesproken datum wordt samen met de klant gekeken naar welke datum de fotosessie verplaatst kan worden.
Bij ziekte of overmacht op de dag van een huwelijk zoekt &Stories by Sarah mee naar een gelijkwaardige vervanging en verbindt er zich in dit geval toe het reeds ontvangen voorschot terug te betalen, doch zal geen enkele schadevergoeding verschuldigd zijn aan de opdrachtgever. 

Klachten
Klachten i.v.m. de dienstverlening worden binnen de 5 dagen gemeld. De geleverde prestaties en diensten zijn een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

Online galerij
Beelden worden enkel bewerkt en in JPG formaat afgeleverd in een online galerij. Deze galerij blijft minstens 6 maanden gratis beschikbaar. Na deze termijn kan de galerij opnieuw online worden gezet voor een bedrag van €100 excl. BTW. De foto's worden pas bewerkt en de galerij met foto's wordt pas openbaar gemaakt nadat het volledige bedrag van de fotosessie betaald is. Indien de sessie niet volledig betaald is binnen de 30 dagen, worden de foto's gearchiveerd en kunnen ze enkel nog verkregen worden mits een toeslag van €150.

Prints
Bij aankoop verbindt de klant zich tot de aangeduide artikelen. Deze worden op maat gemaakt en kunnen om die reden niet geretourneerd worden. De bestelling wordt pas klaargemaakt na goedkeuring van ontwerp en na betaling van het volledige bedrag. &Stories is niet verantwoordelijk voor vertragingen bij levering of voor schade bij de post.

Downloads
Digitale producten worden niet terugbetaald aangezien dit een downloadbaar bestand is en dit niet kan worden teruggestuurd.

Aansprakelijkheid
&Stories by Sarah is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen of schade voor, tijdens of na de fotosessie. Hieronder wordt verstaan: schade bij de opdrachtgever, indirecte schade bij gevolg van gebruik of diensten, lichamelijke of materiële schade, verliezen en/of beschadiging van eigendommen van de wederpartij, kleurafwijkingen als foto’s of fotoproducten zijn afgedrukt bij derde partijen. 

Toepassing algemene voorwaarden
Wie een fotoshoot boekt bij &Stories by Sarah gaat akkoord met de algemene voorwaarden. &Stories zal de opdracht uitvoeren in overeenstemming met deze algemene voorwaarden. &Stories bepaalt autonoom de wijze waarop de verleende opdracht (die in samenspraak is met de opdrachtgever tot stand kwam) uitgevoerd wordt. &Stories by Sarah heeft het recht om de opdracht geheel of gedeeltelijk, zonder kennisgeving en tegen kostprijs, te laten verrichten door derden.
 
Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomsten. Alle geschillen die zouden voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomsten en alle betwistingen omtrent de interpretatie van de overeenkomst dienen voorgelegd te worden aan de hoven en rechtbanken van het arrondissement Antwerpen.